Sybill Niden Goldrich
Ernest Hornsby
Dianna Pendleton-Dominguez

NYHETSBREV FR_N R_DGIVANDE KOMMITTÉN FÖR M_LSÄGARE
Volym 1, No. 2, den 13 juli 2004


Välkommen till det andra e-nyhetsbrevet från Rådgivande Kommittén för Målsägare (engl. the Claimants' Advisory Committee - CAC) i Förlikningsplanen angående Dow Cornings konkurs. Det första e-nyhetsbrevet skickades den första juli 2004 och är tillgänglig på CAC webbplatsen genom att klicka på "det elekroniska nyhetsbrevet" (engl. "Electronic Newsletter"). Du skickades en kopia av nyhetsbrevet eftersom våra dokument visar att du bad om att finnas på postningslistan. Om du inte vill prenumerera, klick [HÄR]. Detta nyhetsbrev är bara avsett för målsägare i Dow Corning Förlikningen och advokater och juridiska professionella som företräder målsägare i Förlikningen. Om du inte är någon målsägare eller advokat som företräder målsägare, är du inte berättigad till att få detta nyhetsbrev och borde genast informera oss om det.

CAC (Rådgivande Kommittén för Målsägare) skapade detta nyhetsbrev för att ge målsägare och advokater uppdateringar om Förlikningen, i första hand om Förlikningsalternativet, fast vi ska ge information om att väcka talan mot DCC litigation Facility när den blir tillgänglig. Nästa upplaga av nyhetsbrevet ska vara tillgänglig den 27 juli 2004. Vi uppmanar dig att regelbundet besöka Förlikningsenhetens (www.dcsettlement.com) och CACs webbplats (www.tortcomm.org) för att inhämta eller se på relevanta dokument och läsa uppdateringar och ny information.

1. Uppdatering angående betalning av skadeståndskrav. Den 20 juni 2004 anger Förlikningsenheten att den har delat ut 7 513 checkar som uppgår ungefär till 45 miljoner dollar. Förlikningsenheten håller på att dela ut ersättningar var 2-4 vecka. Det betalande ombudet,Wells Fargo Banken, skickade ut den första satsen av checker i kuverten som hade etiketten "Settlement Facility - Dow Corning Trust" på dem. För att skydda mottagarnas konfidentiell karaktär, har kuverten ändrats så att de inte har namnet "Dow Corning". Vi beklagar att detta hände och uppskattar när målsägare och advokater tar upp sådana här frågor så att vi kan arbeta med Förlikningsenheten för att korrigera dem.

2. Uppdatering angående Behörighet till Avsiktsanmälning. Denna uppdatering gäller bara målsägare som inte lämnade in någon blankett för Styrkande av Skadeståndskrav före eller den 30 november 1999. Om du lämnade in ett lägligt Styrkande av Skadeståndskrav, gäller denna uppdatering dig inte.

Såsom det meddelades i det första juli, 2004, nyhetsbrevet, har behörigheten av målsägare som bara lämnade in en blankett för Avsiktsanmälning (engl. Notice of Intent - NOI) efter den 30 november 1999 och som inte passar till ett Regel 3005 skadeståndskrav av en medgäldenär ifrågasatts (dessa är so-kallade NOI-målsägare). Dow Corning lämnade in ett förslag i Distriksdomstolen i februari 2004 för att hindra och begränsa rätten till "NOI målsägare" för att få ersättningar från Förliknings- och Processalternativen. Målsägarkommittén satte sig emot detta förslag och när tvisten var oavgjord i Distriktsdomstolen kom överens med Dow Corning för att avgöra oenigheten såsom beskrivs nedan.

För det första, om du lämnade in en blankett för Avsiktsanmälning efter den 30 november 1999 och ditt namn passar till ett namn eller en beskrivning i ett Regel 3005 medgäldenärsskadeståndskrav, "passar" du då och kan delta i Förlikningsplanen angående Dow Cornings konkurs. Följande diskussionen gäller dig inte. Diskussionen nedan gäller bara om din Avsiktsanmälning inte verkar att passa till ett namn eller en beskrivning i ett Regel 3005 medgäldenärsskadeståndskrav.

Som en del av överenskommelse som nåddes ska en enkät utvecklades av CAC och Gäldenärens Företrädare (personer som företräder Dow Cornings intressen) skickas till alla NOI-målsägare eller deras advokater under nästa vecka. Enkäten begär information för att bestämma om NOI-målsägare passar till ett Regel 3005 medgäldenärsskadeståndskrav, dvs. ett skadeståndskrav som Bristol, Baxter, Dow Chemical, osv. har ansökt om. Till exempel, enkäten ber målsägare om att ge alla efternamn (dvs. gifta och ogifta namn), tidigare addresser, landet av medborgarskapet och om de ansökte om ett skadeståndskrav i MDL 926 Globala Förlikningen eller i det Reviderade Förlikningsprogrammet. För det andra, om informationen inte antyder någon match för ett Regel 3005 medgäldenärsskadeståndskrav, begär Del 2 i enkäten att besvara en serie av frågor och skicka alla dokument angående deras förmånsstatus. Till exempel innehåller enkäten frågor om Dow Corning implantaten har tagits bort, var oskadade eller brustit och om målsägaren hade en diagnos på en av de kvalificerade sjukdomarna eller ett av de kvalificerade tillstånden.

Förlikningsenheten ska skicka en kopia av den NOI enkäten. Kopian av enkäten, förslaget av Dow Corning och Målsägarkommitténs svar, sammanställningen av Regel 3005 medgäldenärsskadeståndskrav och Domstolens beslut från den 10 juni 2004 ska vara tillgängliga på denna webbplats senare på denna vecka. Sista tiden för att fylla i och skicka enkäten tillbaka är den 30 oktober 2004. När resultaten har granskats, ska Domstolen bestämma om NOI-målsägare kan vara kvalificerade för att ansöka om ersättningar. Domstolens beslut kan kanske inte nås förrän du måste bestämma dig om du vill förkasta Förlikningsalternativet - den 29 november 2004.

Vi förstår att många NOI-målsägare kanske först nu har fått veta att deras behörighet ifrågasätts eller kan ifrågasättas. Vi uppmanar dig att noggrant läsa följebrevet som är med i NOI-enkäten, besvara frågor så bra som möjligt och om du har frågor, kan du kontakta Programmet för Hjälp med Skadeståndskrav till info@sfdct.com eller Rådgivande Kommittén för Målsägare till info@tortcomm.org.

3. Ansvarsbefriade skadeståndskrav. CAC håller på att ta reda på hur man ska behandla skadeståndskrav som Dow Corning påstår att vara "ansvarsbefriade" i tidigare förlikningar och därför kan vara okvalificerade att delta i denna konkursplan. En del av våra försök har varit att föreslå till Dow Corning att vissa ansvarsbefriade skadeståndskrav (t.ex. de som utan advokat kom överens med Dow Corning litande på Domare Pointers beslut i tidig 1994) borde låtas delta i konkursplanen men som utsätts för reducering av skadeståndskravet med den summa som dessa målsägare fick i sin tidiga förlikning med Dow Corning. Vi håller även på att utveckla en process där målsägare kan sätta sig emot eller ifrågasätta giltigheten och tillämpligheten av befrielsen på ett snabbt och effektivt sätt. Om du (or din klient) fick ett brev från Förlikningsenheten som konstaterar att du inte kvailificerar eftersom du untecknade en befrielse, var så god och kontakta CAC till info@tortcomm.org. Vi ska meddela om de fortlöpande diskussionerna om detta ämne i vårt nästa nyhetsbrev.

4. Beslut som Domare Hood har fattat. CAC och Gäldenärens Företrädare kom överens om två beslut som presenterades till Domare Hood för godkännande den juli 9 2004. Det första samtyckta beslutet anknyter till nya Frågor och Svar om erkända advokatarvoden och kostnader. Det andra samtyckta beslutet behandlar informationsfördelning mellan Förlikningsenheten och de tre kanadensiska förlikningsenheterna. Båda besluten ska vara tillgängliga på CAC webbplatsen så snart som Domare Hood har undertecknat och fattat dem.

5. Uppdatering angående vävnad expander-proteser och oavgjorda plantolkningar. Såsom det redogjordes i det första juli 2004 e-nyhetsbrevet, informerades och argumenterades de två oenigheterna angående plantolkningar - om vävnad expander-proteser är bröstimplantat och lämpligheten av uteslutningen i Sjukdomsalternativ 2 skadeståndskrav - för Samordnaren till skadeståndskrav i förhandlingen den 22 juni 2004. Den 28 juni avgav Samordnaren till skadeståndskrav ett yttrande att "hon inte tänker fatta ett beslut" om någondera frågorna. Således måste CAC nu lämna in ett förslag till Domaren Hood till den 19 juli. Vi tänker lämna in ett förslag gällande båda sakerna. Vi håller på att arbeta med Gäldenärens Företrädare för att avgöra detta så snabbt som möjligt så att dessa skadeståndskrav inte längre behöver vänta.

6. Styrkande av tillverkare frågor. Vi är intresserade av att höra från målsägare vars styrkande av tillverkare innehåller något av de följande och som har förkastats som ett godkänt belägg av Förlikningsenheten: a) du deltog i en klinisk undersökning och fick ett Dow Corning implantat i undersökningen men du har svårigheter att fastställa det; b) dina implantat har borttagits och någon har identifierat dem som Dow Corning men detta belägg har inte godkänts; eller c) du fick ett 50% avdrag i det Reviderade Förlikningsprogrammet eftersom du hade ett Bristol, Baxter eller 3M implantat och ett Dow Corning implantat men din Styrkande av Tillverkare för ditt Dow Corning implantat godtas inte av Förlikningsenheten och/eller Dow Corning. Var så god och skicka alla exempel av detta slag angående icke-godtagbara belägg till Rådgivande Kommittén för Målsägare: info@tortcomm.org.

7. Bekräftande uttalanden från läkare som godtagbara Styrkande av Tillverkare.
  1. Blankett för Bekräftande uttalanden. För målsägare vars patientjournaler inte längre är tillgängliga, kan du skaffa ett "bekräftande uttalande" från en implanterande läkare eller någon annan ansvarig person på det facilitet där implantationen skedde som intygar att målsägaren implanterades med ett Dow Corning implantat. Den person som gör ett uttalande måste ge grunden till avgörandet att implantatet var Dow Corning implantat. Vi har hört från många målsägare och advokater att de har svårigheter med att formulera ett bekräftande uttalande som är godtagbart för Förlikningsenheten. Således ska vi offentliggöra en kopia av ett bekräftande uttalande från en målsägare vars Styrkande av Tillverkare betraktades som godtagbart på CAC webbplatsen (målsägarens namn hart borttagits). Du kan utnyttja detta uttalande som en form med din implanterande läkare. För att se på detta bekräftande uttalande, klick på vårt nyaste avsnitt som kallas " Andra Inhämtningar".


  2. "Parasit" Bekräftande Uttalanden. Om din läkare säger att hon/han endast använde Dow Corning produkter under en bestämd tidsperiod som basis av sitt avgörande att dina implantat måste ha tillverkats av Dow Corning, skulle vi vilja höra från dig. Ett nytt protokoll som vi nyligen nådde med Dow Corning låter målsägare använda eller "parasitera" på ett bekräftande uttalande från en läkare fast detta uttalande eller skriftlig edlig försäkran skrevs för en annan målsägare så länge som målsägare kan bevisa att hon implanterades av samma läkare under samma tidsperiod. Till exempel, målsägare "A" lämnar in ett bekräftande uttalande från Dr "Svensson" som framlägger att han endast använde Dow Corning bröstimplantat mellan 1975 och 1980. Målsägare "B" implanterades även av Dr Svensson men Dr Svensson är nu avliden eller har flyttat och kan inte finnas för att skriva ett likadant uttalande eller en edlig försäkran till henne. Det nya protokollet låter målsägare "B" lita på målsägare "As" bekräftande uttalande från Dr Svensson så länge som hon kan bevisa att hon implanterades av Dr Svensson på vilken tid som helst mellan 1975 och 1980. Med andra ord låter det nya protokollet andra målsägare "parasitera" på ett existerande uttalande eller skriftlig edlig försäkran för att visa att de även har ett godtagbart belägg på ett Dow Corning bröstimplantat.

    CAC försöker samla alla bekräftande uttalanden som Förlikningsenheten har ansett vara godtagbara så att vi kan skapa en lista av läkare som exklusivt använde Dow Corning bröstimplantat och tidsperioden då Dow Corning bröstimplantat användes av dessa läkare. Om du fick ett brev från Förlikningsenheten som konstaterade att ditt styrkande av tillverkare var godtagbart och att styrkandet baserade sig på ett bekräftande uttalande, var så god och skicka till oss en kopia av båda dokumenten (med post eller e-post). Vi ska hålla ditt namn konfidentiellt men vi skulle vilja använda läkarinformation för att göra den tillgänglig för andra målsägare. Till exempel, i det bekräftande uttalande som finns som exempel på CAC webbplatsen, vet vi att Dr Charles P. Yarn, Jr. från Huntsville, Alabama konstaterade att han endast använde Dow Corning bröstimplantat under sina år av verksamhet. Således kan målsägare som implanterades av denna läkare kanske lita på ett bekräftande uttalande så länge som de kan bevisa att de implanterades av denna samma läkare.

    Vi har även begärt Förlikningsenheten att samla denna information och offentliggöra den på dess webbplats. Vi hoppas att vi har mera information om detta i vårt nästa e-nyhetsbrev.
8. Lista på Sjukförsäkringsgivare som valt Förlikning. Listan på Sjukförsäkringsgivare som valt Förlikning är nu tillgänglig på Förlikningsenhetens webbplats (www.dcsettlement.com). Du kan granska denna lista för att bestämma dig om din sjukförsäkringsgivare har valt förlikning med Dow Corning. Om de finns på listan, behöver du inte betala tillbaka till bolaget för eventuella medicinska kostnader som bolaget haft angående dina implantat. Om din sjukförsäkringsgivare inte finns på listan, kontakta Programmet för Hjälp med Skadeståndskrav till info@sfdct.com och de kan undersöka om din försäkringsgivare kom överens om att delta i förlikningen.

9. Blankett för återkallande av skadeståndskrav. De målsägare som har klassats som Klass 8 - Råmaterial Klass - kan kanske tänka på att återkalla sitt skadeståndskrav från konkursen eftersom Klass 8 målsägare inte bjuds på någon förlikningsersättning. Det enda alternativet för Klass 8 målsägare är att väcka egen talan mot DCC Litigation Facility. Till stor del innehåller dessa skadeståndskrav målsägare vars enda implantat tillverkades av 3M, McGhan, eller andra salin eller silikongel bröstimplantat som inte är kvalificerade för ersättning i Förlikningsalternativet. Vi har offentliggjort en blankett för att inhämta och återkalla ditt skadeståndskrav. Gå till "Andra Inhämtningar" och klick på Blanketten för återkallande av skadeståndskrav.

10. Påminnelse om Informationella Möten. De första informationella mötena för målsägare och advokater som företräder målsägare ska hållas nästa vecka den 21 juli i Los Angeles och den 23 juli i San Francisco. Var så god och besök CAC webbplatsen för mera information om platsen och tiden och andra möten som har planerats till september 2004.

11. Tidsfrister. Var så god och anteckna i din kalender tidsfrister angående inlämnanden av skadeståndskrav i 2004. Beakta att om du fick ett meddelande angående din status från Förlikningsenheten som framförde att ditt skadeståndskrav är bristfälligt, har du en mycket begränsad mängd av tid att avhjälpa bristfälligheten eller ditt skadeståndskrav ska permanent förnekas :

Den 11 augusti 2004
Tidsfristen för sena målsägare (målsägare som BARA lämnade in en Avsiktsanmälning (Notice of Intent - NOI) men ingen blankett för Styrkande av Skadeståndskrav före den 30 november 1999) för att lämna in en blankett för Styrkande av Skadeståndskrav enligt paragraf 10 i Domstolsbeslutet om procedurförfarande.

Den 30 augusti 2004
Tidsfristen för att lämna in en Avsiktsanmälning (NOI)

Den 30 oktober 2004
Tidsfristen för att skicka tillbaka en NOI-enkät.

Den 29 november 2004
Tidsfristen för att förkasta Förlikningsalternativet genom att skicka tillbaka Ansökningsblanketten med kryss vid ruta 2B.

OBS! Detta dokument har tagits copyright på. Du är inte berättigad till att offentliggöra det på någon webbplats utan ett speciellt, tidigare skrivet medgivande från Rådgivande Kommittén för Målsägare.© 2018 Claimants' Advisory Committee. All Rights Reserved.