Sybil Niden Goldrich
Ernest Hornsby
Dianna Pendleton-Dominguez

NYHETSBREV FR_N R_DGIVANDE KOMMITTÉN FÖR M_LSÄGARE
Volym 1, No. 1, den 1 juli 2004

Välkommen till det första e-nyhetsbrevet från Rådgivande Kommittén för Målsägare (engl. the Claimants' Advisory Committee - CAC) i Förlikningsplanen angående Dow Cornings konkurs. Du skickades en kopia av nyhetsbrevet eftersom våra dokument visar att du bad om att finnas på postningslistan. Om du inte vill prenumerera, klick på linken nedan. Detta nyhetsbrev är bara avsett för målsägare i Dow Corning Förlikningen och advokater och juridiska professionella som företräder målsägare i Förlikningen. Om du inte är någon målsägare eller advokat som företräder målsägare, är du inte berättigad till att få detta nyhetsbrev och borde genast informera oss om det.

CAC (Rådgivande Kommittén för Målsägare) skapade detta nyhetsbrev för att ge målsägare och advokater uppdateringar om Förlikningen, i första hand om Förlikningsalternativet, fast vi ska ge information om att väcka talan mot DCC litigation Facility när den blir tillgänglig. Vi uppmanar dig att regelbundet besöka Förlikningsenhetens (www.dcsettlement.com) och CACs webbplats (www.tortcomm.org) för att inhämta eller se på relevanta dokument och läsa uppdateringar och ny information.

1. Informationella möten. Informationella möten ska hållas i 8 stora städer i USA. Mötena sponsras av Förlikningsenheten, i sammanhang med Rådgivande Kommittén för Målsägare för att ge Dow Corning Målsägare i mål Bröstimplantat och Målsägare i mål om Andra Produkter och advokater som företräder målsägare information om Förlikningsalternativet. Rådgivande Kommittén för Målsägare ska även vara närvarande för att ge information och svara på frågor både om Förlikningsalternativet och Rättegångsalternativet fast den huvudsakliga betoningen med möten ska vara på Förlikningsalternativet. Mötena ska inte behandla Klass 7 alternativ (Målsägare för Silikonmaterial) på denna gång. Ytterligare möten utanför USA är under omprövning. För att få information om tidtabellen för dessa möten, besök Förlikningsenhetens och CACs webbplatser.

2. Programmet för Hjälp med Skadeståndskrav. Telefonlinjer i Förlikningsenheten - såsom många personer har märkt - har varit mycket upptagna sedan Ikraftträdandedagen, den 1 juni 2004. Förlikningskontoret är medvetet om svårigheter som några målsägare har haft när de har försökt nå dem och därför har de förlängt öppningstiden från klockan 6 till klockan 18 (Central Time) från måndag till fredag, och de har jobbat på övertid för att behandla ökat antal telefonsamtal. De har get oss följande rekommendationer att dela ut:
 1. a. Det högsta antalet telefonsamtal förekommer från måndag till onsdag. Därför föreslår Programmet för Hjälp med Skadeståndskrav att du ringer antingen på torsdagen eller fredagen, speciellt på aftonen.

 2. b. Du kan lämna ett meddelande med telefon eller skicka e-post till: info@sfdct.com. Var så snäll och tillåt upp till 10 dagar för att få ett svar innan du försoker kontakta Programmet för Hjälp med Skadeståndskrav igen. De håller på att svara på varje individuell förfrågan och ge den uppmärksamhet som den förtjänar. Dessutom prioriterar de förfrågor så att målsägare som ringer angående statusmeddelanden som de fått (vilket betyder att sista tiden att avhjälpa en brist pågår), som behöver ersättande skadeståndsblanketter eller som begär en blankett för Avsiktsanmälning får ett omedelbart svar. Om du ringer angående ditt skadeståndskravstatus, var tålmodig. Dessa förfrågor ska svaras så snabbt som möjligt.

 3. c. Målsägare i Klass 7 (Målsägare för Silikonmaterial) som har frågor om sitt skadeståndskrav när det gäller behandlingsstatus eller ersättning uppmanas att INTE ringa för tillfället. Silikon Gel Fonden har grundats så att några skadeståndskrav inte kan betalas för Klass 7 Målsägare i år.

 4. d. Frågor om det Reviderade Förlikningsprogrammet (RSP) borde visas till MDL-kontoret på numret +1-800-600-0311 eller med e-post till: info@claimsoffice926.com. MDL-kontoret behandlar förlikningar angående implantat för Bristol, Baxter, 3M och efter 8/84 McGhan. Om du har ett av dessa implantat och inte har någonsin registrerat med det Reviderade Förlikningsprogrammet, uppmanar vi dig att kontakta MDL-kontoret för ytterligare information om dina juridiska rätter.
3. Behörighet till Avsiktsanmälning. I februari 2004 lämnade Dow Corning in ett yrkande att grunda förfaranden att bestämma om personer som lämnade in en blankett för Avsiktsanmälning (engl. Notice of Intent - NOI) efter den 30 november 1999 eller senast den 30 augusti 2004 och som inte passar till ett Regel 3005 inlämnande av en medgäldenär är berättigade till att delta i Förlikningsplanen. Målsägarkommittén (engl. The Tort Claimants' Committee - TCC) inlämnade ett svar som opponerar sig mot Dow Cornings ställning. När förslaget förblev oavgjort, samtyckte Dow Corning och TCC till en process för att bestämma om ifrågasatta Avsiktsanmälningar ska troligen vara "material".

En del av denna process som har enats om är att skicka en enkät - åtminstone preliminärt - till de målsägare som inlämnat en Avsiktsanmälning men som inte passar till ett Regel 3005 inlämnande av en medgäldenär. Denna enkät är inte ännu slutgiltig men CAC tror att den blir slutgiltig och ska skickas i tidig juli 2004. Vi ska uppdatera CAC webbplatsen med ytterligare information när denna enkät blir slutgiltig.

4. Allmänna frågor vi har fått. Allmänna frågor vi har fått under de förflutna flera veckor har beskrivits nedan. När vi får sådana här frågor, formulerar vi en "F&S" och försöker nå ett enigt svar som kan offentliggöras på Förlikningenhetens webbplats. Vi uppmanar dig att regelbundet besöka denna webbplats för nya "F&S".
 1. För att sätta igång granskningen av ditt skadeståndskrav, måste du skicka Ansökningsblanketten där rutan för Förlikningsalternativet (ruta 2A) har kryssats (om du inte redan har skickat in en giltig Blankett för Avstående från att Förkasta Förlikningsalternativet). När du skickar in en Ansökningsblankett, måste du då skicka in Blanketten för Styrkande av Tillverkare och ett godtagbart belägg att du har ett kvalificerat implantat innan ditt skadeståndskrav för ersättningar blir granskat. Förlikningsenheten ska INTE granska ett skadeståndskrav för explantation, ruptur eller sjukdom förrän du först skickar in dessa blanketter.

 2. Om du ansökte om flera ersättningar, såsom Explantation och Ruptur, ska Förlikningsenheten utfärda ett enskilt skadeståndsbrev och en enskild check för varje godkänd ersättning. Till exempel, om du fick ett skadeståndsbrev för Explantation och det inte nämnde din status angående Rupturersättning, var inte bekymrad. Du ska slutligen få ett meddelande för varje ersättning du ansökte om.

 3. Varje check som skickas innehåller språk som när den signeras ska fungera som ett ytterligare bevis på befrielsen av de "Ansvarsbefriade Parterna" i planen. Att signera eller lösa in checken betyder INTE att du avstår från din rätt till andra ersättningar i Planen (med undantag av att Snabba Ersättningar vid Avstående löser målsägarens rätt till en Sjukdomsersättning i framtiden). Till exempel, en målsägare som fick en Explantationsersättning kan signera och inlösa denna check utan att avstå från sin rätt att få en Ruptur- eller Sjukdomsersättning när kvalificerad.

 4. Före Ikraftträdadedagen den 1 juni 2004 rådde Planförespråkarna att Förlikningsenheten skulle prioritera behandlingen av skadeståndskrav för styrkande av tillverkare för Dow Corning Målsägare i mål om Bröstimplantat och Andra Produkter. Syftet med detta var att låta dessa målsägare som skickade in dokumentation att bli informerade om sin status gällande styrkande av tillverkare innan de ska besluta sig för att avstå från att förkasta förlikningen. Om du skickade in en Blankett för Styrkande av Tillverkare och dokument före Ikraftträdadedagen den 1 juni 2004, då ska du få ett brev från Förlikningsenheten som informerar dig om din status angående styrkande av tillverkare. Varje ansträngning görs för att dessa skadeståndskrav ska prioriteras och att ett meddelande ska skickas under de nästa flera månader.

  MEN om du inte skickade in någon Blankett för Styrkande av Tillverkare och dokument före den 1 juni 2004, ska Förlikningsenheten INTE granska ditt belägg förrän du först väljer Förlikningsalternativet på Ansökningsblanketten.

 5. På grund av de ovannämnda orsakerna bads Förlikningsenheten om att prioritera styrkande av tillverkare för Dow Corning Målsägare i mål om Bröstimplantat och Andra Produkter och inlämnanden angående Explantation för granskning före Ikraftträdadedagen. Därför är de mesta meddelandena och skadeståndskravbreven som har skickats till målsägare för Explantationsersättningar och Snabba Ersättningar vid Avstående. Förlikningsenheten prioriterar även för tillfället Rupturersättningar för omedelbar granskning och betalning. Om du skickade in ett skadeståndskrav för Ruptur, var så snäll och var tålmodig en liten stund längre.
5. Styrkande av Tillverkare frågor. Vi är intresserade av att höra från målsägare vars styrkande av tillverkare innehåller något av de följande och som har förkastats som ett godkänt belägg av Förlikningsenheten: a) du deltog i en klinisk undersökning och fick ett Dow Corning implantat i undersökningen men du har svårigheter att fastställa det; b) dina implantat har borttagits och någon har identifierat dem som Dow Corning men detta belägg har inte godkänts; eller c) du fick ett 50% avdrag i det Reviderade Förlikningsprogrammet eftersom du hade ett Bristol, Baxter eller 3M implantat och ett Dow Corning implantat men din Styrkande av Tillverkare för ditt Dow Corning implantat godtas inte av Förlikningsenheten och/eller Dow Corning. Var så god och skicka alla exempel av detta slag angående icke-godtagbara belägg till Rådgivande Kommittén för Målsägare: info@tortcomm.org.

6. Dow Corning för att granska Bröstimplantat. Dow Corning har nyligen enats om att granska borttagna implantat för målsägare i Förlikningsalternativet för att bestämma om de tillverkades av Dow Corning. Kontakta Programmet för Hjälp med Skadeståndskrav för ytterligare information (info@sfdct.com).

7. Oavgjorda Plantolkningar. Det finns två Plantolkningar som har överlämnats till Samordnaren till skadeståndskraven för ett beslut. De är:
 1. Om Dow Corning vävnad expander-proteser som har implanterats i bröstet är kvalificerade som Klass 5, 6.1 eller 6.2 Målsägare i mål om Bröstimplantat eller om de betraktas som icke-godtagbara Andra Produkter i Klass 9, 10.1 eller 10.2. CAC tror att de borde betraktas som Bröstimplantat och kvalificerade för ersättning. Dow Corning har satt sig emot denna föreslagna tolkning;


 2. Om kravet på 24 månads-/5 årsperioden för skadeståndskraven i Sjukdomsalternativ 2 utesluts under konkursen (från den 15 maj 1995 till den 1 juni 2004) eller om uteslutningen bara gäller kravet på "5 årsperioden ". CAC tror att uteslutningen gäller kravet på 24 månads-/5 årsperioden. Dow Corning har satt sig emot denna föreslagna tolkning.
8. Tidsfrister. Var så god och anteckna i din kalender alla kommande tidsfrister i 2004:

Den 11 augusti 2004
Tidsfristen för sena målsägare (målsägare som BARA lämnade in en Avsiktsanmälning (Nitce of Intent - NOI) men ingen blankett för Styrkande av Skadeståndskrav före den 30 november 1999) för att lämna in en blankett för Styrkande av Skadeståndskrav enligt paragraf 10 i Domstolsbeslutet om procedurförfarande.

Den 30 augusti 2004
Tidsfristen för att lämna in en Avsiktsanmälning (NOI)

Den 29 november 2004
Tidsfristen för att förkasta Förlikningsalternativet genom att skicka tillbaka Ansökningsblanketten med kryss vid ruta 2B.

OBS! Detta dokument har tagits copyright på. Du är inte berättigad till att offentliggöra det på någon webbplats utan ett speciellt, tidigare skrivet medgivande från Rådgivande Kommittén för Målsägare.© 2018 Claimants' Advisory Committee. All Rights Reserved.